Kvkk Aydınlatma Metni

Test

Şirketimiz müşterisi veya tedarikçisi adına hareket eden veya onları temsile yetkili gerçek kişi ya da şirketimiz işçisi veya şirketimize iş başvurusu yapan “işçi adayı” statüsünde iseniz, Türkiye’de kurulu İnergo Endustriyel Akustik İzo. İnş. San. Tic. Ltd. (“Şirket”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla,

Bu doküman içeriğinde belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin, ticari ilişkilerimiz kapsamında veya sizlerle olan iş ilişkimiz dahilinde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK mevzuatında sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

Şirketimiz, kişisel verilerin güvenliğine önem vermekte olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince ilgilileri aydınlatmak amacıyla, işbu aydınlatma metni hazırlanıp ilgililere ilan edilmiştir.

Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişisel verilerin korunması yanı sıra kişisel verileri işleyen gerçek ya da tüzelkişilerin uyacakları kuralları ve tabi olacakları yükümlülükleri düzenlemektedir.

İşbu aydınlatma metni ile aynı zamanda web sitesi ziyaretçileri de bilgilendirilmekte olup, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundan doğan hakları hatırlatılmaktadır.

Bu web sitesinin ilgili yerlerinde ziyaretçilerin isim, soy isim, elektronik posta adresi, telefon numarası, iş ve ev adresi ve diğer benzer kişisel bilgiler amaca uygun olarak kullanılmak üzere yüksek güvenlik altında kaydedilmekte olunup, üçüncü kişilere satılmayacağı, hibe edilmeyeceği, kiralanmayacağı veya hiçbir şekilde kullandırılmayacağını peşinen taahhüt ederiz.

 

1. b. Kişisel Veri Kategorileri

• Kimlik Verisi

• Kişiyi Tanımlayan Veriler

• Araç(Taşıt) Bilgileri

• İletişim Verileri

• Özel Nitelikli Kişisel Veriler

• Sağlık Verileri • Görsel Veri

• Web sitesi/Uygulama Kullanım Verileri

• Üçüncü Kişi Bilgileri

• Finansal Veriler

• Hukuki Veriler

• Yorum ve şikâyet Verileri

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ve VERİ SORUMLUSU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince kişisel verilerinizin işlenmesi;

• Otomatik olarak ya da otomatik olmayan yollarla elde edilmesi,

• Kaydedilmesi,

• Depolanması,

• Muhafaza edilmesi,

• Değiştirilmesi,

• Yeniden düzenlenmesi,

• Açıklanması,

• Aktarılması,

• Geri alınması,

• Devralınması,

• Anonim hale getirilmesi,

• Sınıflandırılması

• Kullanılamaz hale getirilmesi,

gibi işlemleri kapsar.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak İnergo Endustriyel Akustik İzo. İnş. San. Tic. Ltd.tarafından işlenebilecektir. İnergo Endüstriyel Akustik İzo. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. bu sıfatla veri tabanı dahil olmak üzere her türlü ortamda kayıtlı olan kişisel verilerin, işleme amaçlarını ve işleme yöntemlerini belirleyerek, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. Veri Sorumluları Sicili açıldığında veri sorumlusu kaydı derhal gerçekleştirilecektir.


 

 

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ve GEREKTİĞİNDE AKTARMA AMACIMIZ

Şirket olarak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, hizmet sözleşmelerinin ifası, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin alım satımı, işyerinde çalışanlar bakımından kolluk kuvvetlerine yapılması öngörülen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmek ve banka hesabı açtırmak amacıyla toplamakta ve işlemekteyiz.

Temel hak ve özgürlüklerinizi her zaman önde tutarak, Şirket’in faaliyetini yerine getirmesine yönelik meşru menfaati gereği sizden talep ettiğimiz kişisel verilerinizi, sizin tarafınızdan, üçüncü kişiler tarafından fiziksel olarak veya elektronik ileti vasıtasıyla iletilmesi suretiyle topluyoruz. Şirket’in sunduğu hizmeti geliştirmeye ve daha efektif hale getirmeye yönelik meşru menfaati gereği web sitemizde kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi elektronik olarak topluyoruz.

18 yaşından küçük kişiler hakkında toplanan bilgiler adı,soyadı, yaşı ve yakınlık derecesiyle sınırlı olup bu veriler bize sadece ilgili yetişkin tarafından verilebilecek olup, işyerinde çalışanlarımız ile iş sözleşmesinin ifası ve yasal yükümlülüklerimiz bakımından söz konusudur. İlgili işçimizin onayı olmadan şirketimize iletilen verilerin imha edilmesi için bizimle iletişime geçmenizi rica ederiz.

Irk, etnik köken, siyasi görüşler, dini veya felsefi inançlar, sendika üyelikleri, sağlık bilgileri veya cinsel eğilimle ilgili bilgiler gibi hassas bilgileri toplamıyoruz. Bu türden bilgiler şirketimizin talebi olmadan şirketimiz sorumluluk alanına geçtiğini fark ederseniz şirketimize iletilen bu verilerin imha edilmesi için şirketimizi bilgilendirmeniz gerekmektedir. Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından farklı yöntem ve kanallardan, çeşitli hukuki sebeplere dayanarak, genel manada ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından özellikle aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

• Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin tarafınıza sunulabilmesini temin için şirket içerisinde gerekli ticari faaliyetleri yürütmek,

 

• İnsan kaynağı yönetimi amacıyla iş başvurusu yapan işçi adaylarının iş görüşmesi ve işe yerleştirme çalışmalarını yürütmek,

• Şirketimizde yürütülen faaliyetlerin bir parçası olarak sizinle iletişim kurmak,

• Şirketimizin hizmet şartlarındaki değişiklikler, sunulan hizmetlerdeki değişiklikler, elektronik sistemlerdeki değişiklikler, şirketin iletişim bilgilerindeki değişiklikler gibi önemli bilgileri sizlere iletmek,

• Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerin kalitesinin takibi, şirketimiz insan kaynağının eğitim ihtiyacının analizi, zamanında ve doğru hizmet sunulması, şirketimizin mali ve ticari güvenliğinin sağlanarak haksız rekabeti önlemek,

• Şirketimizin yürüttüğü faaliyetlerle ilgili şikâyetleri çözmek amacıyla şikayetçi ve şikayet edilen kişi ya da konu hakkında bilgi toplamak ve verilere ulaşmak,

• Yasalara aykırı veya konusu suç teşkil eden durumları önlemek,

• Açık ve yakın ticari riskleri yönetmek için analizler yapmak,

• Yargı mercilerinden veya yetkili Devlet kurumlarından yasalar gereğince talep edilen bilgi taleplerine cevap verebilmek,

• Ticari faaliyetlerin yürütülmesi kapsamında mali kayıtların tutulması, bağımsız denetim ve mali denetimlerin yapılması, muhasebe ve finans işlemleri, fatura düzenlenmesi, tahsilat faaliyetlerinin yapılabilmesi,

• Bilgi işlem sistemleri, veriler ve internet sitesi barındırma; iş devamlılığı ve kayıtlar, belge ve baskı yönetimi ile bağlantılı olanlar da dahil olmak üzere, iç politika ve prosedürlere uymak,

• Yangın, doğal afet, genel sağlık, İş sağlığı güvenliği ve SEÇ konusundaki her türlü faaliyetin yapılabilmesi,

• Anket, saha ve pazar araştırmaları, ar-ge faaliyetleri, pazar araştırması ve analiz çalışmalarını yürütmek,

• Sosyal sorumluluk projeleri, burs verilmesi, sosyal yardımlar yapılması, ödüllendirme, promosyon, yarışma organizasyonu ve çekiliş yapılması,

• Sportif faaliyetler ve her türlü şirket etkinliklerinin yapılması,

• Şirketimiz hakkında sosyal medya paylaşımlarının yönetilmesi ve faaliyetlerin kontrol edilmesi,

• Her bir tekil internet kullanıcısına özel bilgi ve reklam oluşturarak elektronik sistemler üzerinden kişisel ticari ve itibari hedef oluşturmak,

• Emniyet Genel Müdürlüğü Kimlik Bildirim Sistemi’ne gerekli bildirimlerin yapılması,

• Kimlik doğrulaması yapılması,

• Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak ve saklamak,

• Kalite kontrolünün yapılması ve hizmet kalitesinin artırılması,

• Şirket güvenliğinin sağlanması,

• Web sitesinin iyileştirilmesinin sağlanması,

• Faturalama işlemlerinin güvenliğinin sağlanması,

• Müşteri ve tedarikçilerle sağlıklı iletişim kurulması,

 

4. KİŞİSEL VERİLERİN AÇIK RIZA GEREKTİRMEDEN İŞLENEBİLECEĞİ DURUMLAR

Kişisel Verileriniz, Veri Sorumlusu sıfatıyla İnergo Endüstriyel Akustik İzo. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından, aşağıdaki durumlarda kişilerin ayrıca açık bir rızanız aranmaksızın işlenebilir;

• Mevzuatın açıkça izin verdiği veya mevzuat hükmünün yerine getirilmesine yönelik çalışmalar,

• Sağlık, güvenlik, yaşam hakkının korunması gibi açık zorunluluk hallerinin ortaya çıkmış olması,

• Herhangi bir sözleşmenin ifasına yönelik olup doğrudan sözleşmenin taraflarınca kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olduğu durumlar,

• Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

• Kişisel verilerin bizzat ilgili kişinin kendisi tarafından daha önceden alenileştirilmiş olması,

• Herhangi bir anayasal/yasal hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,

• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, şartlarından herhangi birisine dayanarak,

• 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Kanun ve diğer mevzuata uygun hareket etmek,

 

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI

Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilerle paylaşabilmekteyiz:

• İş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini ve şirketin ekonomik ve idari yönetiminin sağlanması amaçlarıyla iş ortaklarımıza, yurt içinde ve yurt dışında, şirket yetkililerine ve hissedarlarına,

• Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesindeki yükümlülüklerimiz gereği kolluk kuvvetlerine,

• Şirketin faaliyetlerini sürdürmesi açısından otel personeline,

• Ödemelerin doğrulaması ve gerçekleştirilmesi gibi işlemler için bankalar ve kredi kartı şirketleri gibi üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcılarıyla,

• Müşterilerimizi veya tedarikçilerimizi, iş başvurusu yapanları tanımak ve daha iyi hizmet vermek amacı ile web sitesi içi hareketlerinizi izleyebilmekte ve bu vesileyle yurt içinde ve yurt dışında bu faaliyetleri yürüten üçüncü kişilerle adresindeki “Çerez Politikası” kapsamında,

• Bütçe yönetimi, cari kart açılışı, faturalama gibi muhasebe ve finansa ilişkin işlemlerin denetlenmesi ve raporlanması amacı ile bu amaca ulaşmak için gerekli olan kişisel verilerinizi, bağlı olduğumuz denetim firmalarına ve danışmanlarımıza,

• Kişisel verilerinizi içeren kayıtların saklama süresi boyunca tutulabilmesini sağlamak amacıyla ilgili kayıtları bu hizmeti veren üçüncü kişi arşiv firmalarına,

• Hukuksal savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla,

• İşyerinde çalışan işçilerimize ya da iş başvurusu yapanlara ait kişisel verileri İş Hukuku ve SGK işlemleri konusunda şirketimize hizmet veren danışmanlarımızla amaca uygun olarak paylaşabilmekteyiz.

• İşyerinde çalışan işçilerimize ait kişisel verileri iş sağlığı ve güvenliğinin ve SEÇ şartnamelerine uygunluğun temini ve şirketin ekonomik ve idari yönetiminin sağlanması amaçlarıyla, yurt içinde ve yurt dışında, müşterilerimize aktarmaktayız.

 

6. KİŞİSEL VERİLERİNİZ KONUSUNDAKİ HAKLARINIZ

Kişisel verileri mevzuat çerçevesinde toplanan ve işlenen kişiler olarak aşağıdaki haklara sahip bulunmaktasınız.

 

6.1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkınız vardır.

6.2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkınız bulunmaktadır.

6.3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkınız bulunmaktadır.

6.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ve bunun nedenlerini bilme hakkınız bulunmaktadır.

6.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.

6.6. Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme hakkınız bulunmaktadır.

6.7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.

6.8. Kişisel verilerinizin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

6.9. Kisisel verilerinizin işlenmesi konusunda rızanız gereken durumlarda, bu rızanızı kaldırdığınızı her zaman şirketimize iletme hakkınız vardır.

 

7. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI TALEBİNİZ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, yapacağınız başvurularını ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi ispat eden bilgiler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızdan yararlanma konusundaki talebinizi;

7.1. Elektronik Ortamda Başvuru https://www.inergo.com.tr adresindeki formu doldurarak elektronik ortamda başvuru yoluyla,

7.2. Form Doldurarak Yazılı Başvuru “Kişisel Verilerin Korunması Talep Formu” nu doldurup ıslak imzalı olarak Şirketimizin Kavacık Mah. Fsm Cad. Şht. Üstğ. Önder Balkaya Sk. No:14/3 K.4 D.9 Beykoz / İstanbul adresine gönderilmesi yoluyla,

7.3. Noter Yoluyla Başvuru Noter yoluyla Şirketimize yazılı bildirim yaparak da başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Kişisel veri sahibi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’undan kaynaklanan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebiniz 30 günü geçmemek üzere, en kısa sürede sonuçlandıracaktır. Talebin özelliğine göre, alınmak istenilen bilgilerle ilgili masrafların(posta, fotokopi, ulaşım, noter vb.) 50(elli) TL’yi aşması halinde bu tutarı aşan ve belgeye dayalı masraflar Şirketimiz tarafından talep edilebilecektir.

 

8. ŞİRKETİMİZİN ÇEREZ POLİTİKASI

 

Bilindiği üzere bilişim alanında kullanılan bir kavram olan “çerez” bir web sitesinin, o sitede yapılan dolaşıma ilişkin verileri, PC, tablet, akıllı telefon ya da başka bir cihazınızda depo ettiği küçük bir metin dosyası olarak tanımlanmaktadır.

 

Çerez uygulaması, web kullanıcısının temel ayarları(dil, ülke vb.) kolayca yapması, şirketimiz web sitesinin sağlıklı olarak çalışması, web sitesi kullanımlarınızın kolaylaştırılması, web sitesinin geliştirilmesi, optimizasyon, kişiselleştirilmiş reklamasyon faaliyeti yapılması gibi amaçları gütmektedir.

 

Şirketimiz web sitesi tarafından ana bilgi depolama yöntemi olarak kullanılan "çerezler" ile tarayıcının “yerel depolama” alanı aynı amaç için kullanılır. Bu bölümde yer verilen tüm bilgiler aynı zamanda anılan “yerel depolama” için uygulanır. Kullandığımız çerezlerde adresiniz, şifreniz, kredi ya da banka kartı bilgileriniz gibi özel nitelikli kişisel bilgileri kesinlikle depolamıyoruz.

 

Web sitesinde çerez kullanımından kaçınma hakkınız da bulunmaktadır. Şirketimiz web sitesinde çerez kullanmak istemiyorsanız, öncelikle tarayıcınızda çerez kullanımını devre dışı bırakmanız, ardından bu web sitesiyle ilişkili olarak tarayıcınızda kaydedilmiş çerezleri silmeniz gerekmektedir. Çerezlerin kullanımını önlemek için bu seçeneği istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Yukarıda belirtilen adımları izleyerek istediğiniz bir anda tarayıcınızın ayarlarını değiştirip şirketimiz web sitesinde kullanılan çerezleri kısıtlayabilir, engelleyebilir ya da silebilirsiniz. Her tarayıcıda ayarlar farklı olsa da çerezler genellikle “Tercihler” ya da “Araçlar” menüsünde yer almaktadır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
İnergo Endustriyel Akustik İzo. İnş. San. Tic. Ltd.

İletişim Linki: www.inergo.com.tr                                                          E-Mail: kvkk@inergo.com.tr
Adres:  Turgut Reis, Hafız İbrahim Sk. No:2, 34930 Sultanbeyli/İstanbul

Bülten

İnergo hakkındaki yeni duyuruları alabilmek için
mail adresinizle bu alana kayıt olabilirsiniz.

Please place your phone in an upright position.